ආදරණීය හන්තානය – Adelaide

ආදරණීය හන්තානය – ADELAIDE

7:00 PM SHOW TICKETS RELEASED !!

“දෙපරපුරක දෙහදක් යාකරන ගීතමය ප්‍රිය පෙම්භාෂණය – ආදරණීය හන්තානය ❤️

 

Please book your seats from 👇

Ticket Link – https://auslankatickets.com/onlineticket.php?eventid=948616

to pre-registered patrons

Event Information and advertising/Sponsorships

Contact: 0414 811 828 (Duminda)

 

Date: 02nd December FRIDAY| 07:00 PM

Venue: Regal Theatre, Kensington Park

 

Music Direction: Indrajith Mirihanage

 

Event By: Adelaide Sri Lanka Buddhist Vihara Committee

In aid of development fund of Adelaide Sri Lanka Buddhist Vihara