කඨීන චීවරය මැසීමේ පුජාව- Katina Robe Sewing Pooja

August 20th, 2021|Comments Off on කඨීන චීවරය මැසීමේ පුජාව- Katina Robe Sewing Pooja

වාර්ෂිකව පැවැත්වන කඨීන පිංකම හා සමගාමිව ථේරවාදී සාම්ප්‍රදායානුකූලව සිදු කරන "කඨීන චීවරය මැසීමේ පුජාව" Katina Robe Sewing Pooja which is being held concurrently with the annual Katina Pinkama was held on Saturday 21 August 2021 from 6 pm to [...]

Operations of the Adelaide Sri Lanka Buddhist Vihara during Statewide Lockdown

July 21st, 2021|Comments Off on Operations of the Adelaide Sri Lanka Buddhist Vihara during Statewide Lockdown

The statewide lockdown in South Australia brings the usual operations of the temple to a standstill and following instructions are reminded to all devotees. Friday Dharma Deshana (Dhamma sermon)- Will be offered via zoom only Sil [...]

Updated Covid-19 Safe Plan

July 3rd, 2021|Comments Off on Updated Covid-19 Safe Plan

Religious or faith-based ceremonies must currently apply the 1 person per 2 square metres density requirement. COVID-Safe Check-in should be completed by all participants. If serving food or beverages, or providing liquid or edible items [...]

Annual Poson Celebrations වාර්ෂික පොසොන් මහා පුණ්‍යෝත්සවය, 2021

June 14th, 2021|Comments Off on Annual Poson Celebrations වාර්ෂික පොසොන් මහා පුණ්‍යෝත්සවය, 2021

Annual Poson Celebrations 2021 - Program Friday, 25th June - 7:30 -9:00 pm Special Poson Dhamma Sermon Saturday, 26th June - 8:00am - 5:00 pm - Poson Sil Program Sunday, 27th June - 2:00 - [...]

Free Flu Vaccination

June 8th, 2021|Comments Off on Free Flu Vaccination

A free flu vaccination clinic is offered by Terry White Chemmart at the Vihara premises and we invite those qualified under the criteria below to receive the Jab. Date:              [...]

Vesak Greeting Cards – in aid of COVID-19 වෙසක් ආසිරි පත්

May 30th, 2021|Comments Off on Vesak Greeting Cards – in aid of COVID-19 වෙසක් ආසිරි පත්

Adelaide Sri Lanka Buddhist Vihara is presenting a series of Vesak Greeting Cards to raise funds for the COVID 19 - Medical supplies assistance to Sri Lanka - Joint Appeal. Each card is priced at [...]

Annual Vesak Celebration -වෙසක් මහා පුණ්‍යෝත්සවය- 2021

May 16th, 2021|Comments Off on Annual Vesak Celebration -වෙසක් මහා පුණ්‍යෝත්සවය- 2021

2021 Vesak Celebration is scheduled to be held from the 21st to the 30th May at the Adelaide Sri Lanka Buddhist Vihara premises and the detailed plan is shared herewith. All devotees are invited to [...]

Winter Curry Night 2021-19th June 6:00 – 11:30 pm

April 10th, 2021|Comments Off on Winter Curry Night 2021-19th June 6:00 – 11:30 pm

The renowned Sri Lankan extravaganza is back with legendary artist Desmond de Silva, music by ASHRA..a night to be memorable and fun... Keep the night free and reserve your tickets soon Event details Date: 19th [...]

බක්මහ උළෙල – 2021 – Sinhala & Tamil New Year Celebration

March 23rd, 2021|Comments Off on බක්මහ උළෙල – 2021 – Sinhala & Tamil New Year Celebration

We are delighted to inform you that Adelaide Sri Lanka Buddhist Vihara Committee & the Sinhala Buddhist School are organizing the Sinhala & Tamil New Year Celebrations 2021 at the Prince Alfred College on the [...]

Special Bodhi Pooja බෝධි පූජාමය පිංකම

March 15th, 2021|Comments Off on Special Bodhi Pooja බෝධි පූජාමය පිංකම

බුද්ධ, ධම්ම. සංඝ යන තෙරුවණෙහි ආශිර්වාදය පෙරදැරිව,  ඇඩිලේඩ් වාසී සියලු ශ්‍රි ලාංකික ජනතාවට සහ සියලු ලෝ වැසියන් හට ආශිර්වාද කිරීමේ අරමුණත් පෙරදැරිව, ඇඩිලේඩ් ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ විහාරස්ථානය විසින්, බෝධි පූජාමය පිංකමක්,  2021 මාර්තු මස 20 වන සෙනසුරාදා දින උදෑසන 8.15 සිට සංවිධානය කර ඇති බව මෙත් සිතින් දැනුම් දෙමු. මෙම උතුම් පුණ්‍යකර්මයට සහභාගී වීමට [...]

Meeting With the Youth

January 22nd, 2021|Comments Off on Meeting With the Youth

Adelaide Sri Lanka Buddhist Vihara is planning to organize a meeting with youth (18 and beyond) intending to explore ways of engaging them in religious and cultural activities at the temple. ASBV views this as [...]

Summer Curry Night 2020/21

January 16th, 2021|Comments Off on Summer Curry Night 2020/21

In aid of extension of monks' residence at Sri Lanka Buddhist Vihara Summer Curry Night with Ashra 20th Feb 2021 6 - 11.30 pm At  Angkor Hall  376-386 Salisbury Hwy, Parafield Gardens SA 5107 Ticket Prices [...]