ගරු පූජ්‍ය කොලබිස්සේ විමුක්තිරතන ස්වාමින්වහන්සේ විසින් පවත්වනු ලබන විශේෂ ධර්ම දේශනා මාලාව – දෙසැම්බර් 17 (ඉරිදා) සහ දෙසැම්බර් 20 (බදාදා)

December 17th, 2017|Comments Off on ගරු පූජ්‍ය කොලබිස්සේ විමුක්තිරතන ස්වාමින්වහන්සේ විසින් පවත්වනු ලබන විශේෂ ධර්ම දේශනා මාලාව – දෙසැම්බර් 17 (ඉරිදා) සහ දෙසැම්බර් 20 (බදාදා)

ගරු පූජ්‍ය කොලබිස්සේ විමුක්තිරතන ස්වාමින්වහන්සේ විසින් පවත්වනු ලබන විශේෂ ධර්ම දේශනා මාලාව - දෙසැම්බර් 17 (ඉරිදා) සහ දෙසැම්බර් 20 (බදාදා) සවස 7:30ට විහාරස්ථානයේදී පවත්වනු ලැබේ. ධර්ම ශ්‍රවණය සඳහා ධර්මභිලාෂි ඔබ සැමට ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරමු. A [...]

Adelaide Pindapata- ඇඩිලේඩ් පිංඩපාත වැඩීම FRIDAY December 15th

December 14th, 2017|Comments Off on Adelaide Pindapata- ඇඩිලේඩ් පිංඩපාත වැඩීම FRIDAY December 15th

Once again the monks and nuns will be on alms-round through Adelaide. The monastics will walk along the designated route and if you would like to offer food please signal to them you have something [...]

ගරු පූජ්‍ය කොලබිස්සේ විමුක්තිරතන ස්වාමින්වහන්සේ විසින් විශේෂ ධර්ම දේශනයක් දෙසැම්බර් 13 වනදා (බදාදා) සවස 7:30ට

December 12th, 2017|Comments Off on ගරු පූජ්‍ය කොලබිස්සේ විමුක්තිරතන ස්වාමින්වහන්සේ විසින් විශේෂ ධර්ම දේශනයක් දෙසැම්බර් 13 වනදා (බදාදා) සවස 7:30ට

A special dhamma deshana by Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero will be held on Wednesday 13th December at Crafers temple at 7:30pm.   ගරු පූජ්‍ය කොලබිස්සේ විමුක්තිරතන ස්වාමින්වහන්සේ විසින් විශේෂ ධර්ම දේශනයක් දෙසැම්බර් 13 වනදා [...]

A special dhamma deshana by Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero

December 6th, 2017|Comments Off on A special dhamma deshana by Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero

A special dhamma deshana by Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero will be held on 10th December (Sunday) at Crafers temple at 7:30pm. ගරු පූජ්‍ය කොලබිස්සේ විමුක්තිරතන ස්වාමින්වහන්සේ විසින් විශේෂ ධර්ම දේශනයක් දෙසැම්බර් 10 වනදා (ඉරිදා) [...]

A special buddha pooja & dhamma deshana by Ven.Yatiyantota Rahula Thero – පූජ්‍ය යටියන්තොට රාහුල හිමියන්

November 30th, 2017|Comments Off on A special buddha pooja & dhamma deshana by Ven.Yatiyantota Rahula Thero – පූජ්‍ය යටියන්තොට රාහුල හිමියන්

 බුද්ධගයා මධ‍‍‍‍ය‍ස්ථානයේ සහයක පාලක, ඉන්දියානු මහා බෝධි සමාගමේ මුලස්ථානාධිපති ශාස්ත‍රපති පූජ්‍ය යටියන්තොට රාහුල හිමියන් පවත්වන ඉරිදා විශේෂ බුද්ධ පූජාව සහ ධර්ම දේශනාව. A special buddha pooja & dhamma deshana by Ven. Yatiyantota Rahula Thero on Sunday 3rd [...]

Ven. Welimada Jinalankara Thero’s visit 1st to 3rd December 2017 (ගරු පූජ්‍ය වැලිමඩ ජිනාලන්කාර ස්වාමින් වහන්සේගේ පැමිනීම)

November 29th, 2017|Comments Off on Ven. Welimada Jinalankara Thero’s visit 1st to 3rd December 2017 (ගරු පූජ්‍ය වැලිමඩ ජිනාලන්කාර ස්වාමින් වහන්සේගේ පැමිනීම)

Venerable Welimada Jinalankara Theros dhamma program revised times Friday 1st December 2017 - Dhamma Deshana at 7.30 pm. (Sinhala) Saturday 2nd December 2017 - Meditation & Dhamma Discussion - (8.30am - 6.00pm) 8.30am - 3.00pm. [...]

Dhamma program by Most Ven. Kothmale Kumara Kassapa Thero on 24th – 26th November

November 20th, 2017|Comments Off on Dhamma program by Most Ven. Kothmale Kumara Kassapa Thero on 24th – 26th November

Dhamma program by Labunoruwa Kanda Aranya Senasanadhipathi Sathrapathi Rajakeeya Panditha Most Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero   Friday 24th November (7.30pm -9.30pm): Special Dhamma Deshana Saturday 25th November (8.30am-5pm): Sil program Sunday 26th November (8.30am -5pm): [...]

A special dhamma deshana by Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero

November 16th, 2017|Comments Off on A special dhamma deshana by Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero

A special dhamma deshana by Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero will be held on 16th November (Thursday) at Crafers temple at 7:30pm. Please note that no Dhamma discussion on this Friday 17th November 2017. ගරු [...]

A special dhamma deshana by Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero

November 7th, 2017|Comments Off on A special dhamma deshana by Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero

ගරු පූජ්‍ය කොලබිස්සේ විමුක්තිරතන ස්වාමින්වහන්සේ විසින් විශේෂ ධර්ම දේශනයක් නොවැම්බර් 09 වනදා (බ්‍රහස් පතින්දා ) සවස 7:30ට විහාරස්ථානයේදී පවත්වනු ලැබේ. ධර්ම ශ්‍රවණය සඳහා ධර්මභිලාෂි ඔබ සැමට ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරමු. A special dhamma deshana by Ven Kolabisse [...]

Dhamma deshana by Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero ගරු කොලබිස්සේ විමුක්තිරතන ස්වාමින්වහන්සේ විසින් විශේෂ ධර්ම දේශනයක්

November 3rd, 2017|Comments Off on Dhamma deshana by Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero ගරු කොලබිස්සේ විමුක්තිරතන ස්වාමින්වහන්සේ විසින් විශේෂ ධර්ම දේශනයක්

Dhamma deshana by Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero on 4th November 7.30pm - 8:30pm. ගරු කොලබිස්සේ විමුක්තිරතන ස්වාමින්වහන්සේ විසින් විශේෂ ධර්ම දේශනයක්

ක‍ඨින පිංකම 2017 – Katina Ceremony – Transport advice

October 28th, 2017|Comments Off on ක‍ඨින පිංකම 2017 – Katina Ceremony – Transport advice

Transport and car parking There are limited number of car parks available at the Crafers temple site which will be utilized on first come first served basis.  Please note that parking on the following streets [...]

කඨිණ මහොත්සවයේ ආශිර්වාද පිරිත් සජ්ඣායනාව – Pirith chanting for Katina ceremony – 28th October

October 27th, 2017|Comments Off on කඨිණ මහොත්සවයේ ආශිර්වාද පිරිත් සජ්ඣායනාව – Pirith chanting for Katina ceremony – 28th October

Special Aashirwaada Pirith chanting for Katina ceremony on 28th Saturday at 6:45pm to 8:30pm. Four monks will participate in the pirith chanting ceremony and anyone who wishes to pirikara contribution of $50 each please contact [...]