කොරෝනා වෛරසය (COVID-19) පැතිරීමේ දැඩිඅවධානම හේතු කර ගෙන සහ ඔබ අප සැමගේ ආරක්ෂාව පිණිස “2609 සම්බුද්ධත්ව ජයන්ති වෙසක් උත්සවය” අප විහාරස්ථානයෙන් දුරස්තව පැවැත්වීමට සූදානම් කර ඇත. වෙසක් උත්සවයට සමගාමීව පැවැත්වෙන සියලුම වැඩසටහන් 2020 මැයි 08, 09, 10 යන දිනයන්හිදී ZOOM වීඩියෝ නාලය හරහා පැවැත්වේ. මෙම වැඩසටහන් වලට සම්බන්ධ වීමට පහත සඳහන් අදාල ZOOM දත්ත භාවිතා කරන ලෙස කාරුණිකව මතක්කර සිටින අතර, ඔබ සියලු දෙනාම ZOOM වීඩියෝ නාලය හරහා පහත සඳහන් වැඩසටහන් වලට සම්බන්ධ වන ලෙසට ‌ගෞරවයෙන් ආරාධනය කරමු.

මැයි 09 සහ මැයි 10 යන දිනයන්හිදී ඔබ සියළු දෙනාගේම නිවෙස් වල බුද්ධ පූජාව සහ අෂ්ඨපාන පූජාව අප ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේට පූජා කර මහත් කුසල් රැස්කර ගන්නා ලෙසට ගෞරවයෙන් ආරාධනය කරමු.  

2020 මැයි 08 – විශේෂ වෙසක් ධර්ම දේශනාව

 • ප.ව.7:30-9.00: ගරු පූජ්‍ය තිබ්බටුගොඩ විශුද්ධිරතන ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් පවත්වන ධර්ම දේශනය
 • ZOOM ID: 935 4811 4667 and Password: 2020

2020 මැයි 09 – ළමයින් සමඟ වැඩිහිටියන්ද සහභාගී වන වෙසක් සීල භාවනා වැඩසටහන

 • පෙ.ව8.30-9.10: ගරු පූජ්‍ය උඩගබ්බල සුමේධ ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් පවත්වනු ලබන සිල් දීම, බුද්ධ වන්දනාව හා ධර්ම දේශනය
 • පෙ.ව9.10-9.40: භාවනාව (ඉංග්‍රීසි බසින්)
 • පෙ.ව9.40-10.00: යශෝධිනී මහත්මිය විසින් පවත්වන ධර්ම කථාව
 • පෙ.ව10.00-10.10: විවේකය
 • පෙ.ව10.10-10.40: ධර්ම දේශනය (ඉංග්‍රීසි බසින්)
 • පෙ.ව10.40-10.50: ජයන්තා මහත්මිය විසින් පවත්වන ධර්ම කථාව
 • පෙ.ව:10.50-11.00: ගරු පූජ්‍ය උඩගබ්බල සුමේධ ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් පවත්වන මවුවරුන්ගේ දිනය සැමරීමේ වැඩසටහන
 • පෙ.ව11.00-11.30: ගරු පූජ්‍ය තිබ්බටුගොඩ විශුද්ධිරතන ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් පවත්වන බුද්ධ පූජාව
 • ZOOM ID: 975 4690 5463 and Password: 2020

2020 මැයි 09 – විශේෂ වෙසක් ධර්ම දේශනාව

 • ප.ව.7.30-9.00: විශේෂ වෙසක් ධර්ම දේශනාව  
 • ZOOM ID: 964 1340 9556 and Password: 2020

2020 මැයි 10 –  වෙසක්  සීල භාවනා වැඩසටහන

 • පෙ.ව8.30-9.00: ගරු පූජ්‍ය උඩගබ්බල සුමේධ ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් පවත්වනු ලබන සිල් දීම හා බුද්ධ වන්දනාව
 • පෙ.ව9.00-10.00: ගරු පූජ්‍ය තිබ්බටුගොඩ විශුද්ධිරතන ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් පවත්වනු ලබන බුදුගුණ භාවනාව
 • පෙ.ව10.00-11.00: ගරු පූජ්‍ය අනුරාධපුර ධම්මදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් පවත්වන ධර්ම දේශනය
 • පෙ.ව11.00-11.30: ගරු පූජ්‍ය තිබ්බටුගොඩ විශුද්ධිරතන ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් පවත්වනු ලබන බුද්ධ පූජාව
 • පෙ.ව11.30-12.00: දහවල් දානය
 • ප.ව.12.00-1.00: විවේක කාලය
 • ප.ව.1.00-2.00: ගරු පූජ්‍ය තිබ්බටුගොඩ විශුද්ධිරතන ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් පවත්වන ධර්ම දේශනය
 • ප.ව.2.00-3.00: ගරු පූජ්‍ය අනුරාධපුර ධම්මදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් පවත්වනු ලබන භාවනා වැඩසටහන
 • ප.ව.3.00-3.30: විවේක කාලය
 • ප.ව.3.30-4.30: රිපල්බෘක් ආරණ්‍ය සේනාධිපති ගරු  පූජ්‍ය වෑගඩපල විමලඥාණ ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් පවත්වන ධර්ම දේශනය
 • ප.ව.4.30-5.00: ගරු පූජ්‍ය තිබ්බටුගොඩ විශුද්ධිරතන ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් පවත්වන සිල් පවාරණය කිරීම
 • ZOOM ID: 921 6063 5769 and Password: 2020

2020 මැයි 10 – වෙසක් ධර්මානුශාසනාව

 • ප.ව.6.30-8.30: ගරු පූජ්‍ය අනුරාධපුර ධම්මදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ හා ගරු පූජ්‍ය තිබ්බටුගොඩ විශුද්ධිරතන ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් පවත්වන අෂ්ඨපාන පූජාව, බුද්ධ වන්දනාව, වෙසක් ධර්මානුශාසනාව, සහ ධම්මචක්කපවත්තන සූත්‍රය සජ්ජායනාව
 • ZOOM ID: 921 6063 5769 and Password: 2020