ළමා සඟරාව- විශුද්ධි- Students’ Newsletters: “Vishuddhi”
සිංහල බෞද්ධ පාසැල මගින් අර්ධ වාර්ෂිකව නිකුත් කරනු ලබන ළමා සඟරාව.

Editor: Mrs Kumudini Silva
visuddhisbs@gmail.com

Latest Newsletter
Vol-13 -2017 (1)  

Previous Newsletters
Vol-11 -2016 (1)