ධර්මාභිලාෂී පින්වතුනි,

කොරෝනා වෛරසය (COVID-19) පැතිරීමේ දැඩිඅවධානම හේතු කර ගෙන සහ ඔබ අප සැමගේ ආරක්ෂාව පිණිස මාර්තු මස 21 වන දිනට නියමිතව තිබූ සිල් වැඩසටහන අප විහාරස්ථානයෙන් දුරස්තව පැවැත්වීමට සූදානම් කර ඇත.
ඔබ සියළුම දෙනාටම තම නිවෙස් වල සිටම සිල්ගැනීමට හැකි අතර ඒ සඳහා පහත ඇති YouTube ලින්ක් එක මඟින් පෙ.ව. 8.30 සිට සවස 5.00 දක්වා සම්බන්ධ විය හැක.

https://www.youtube.com/channel/UCKbzEBS3SHZqBzNlTY1TvXA

ඔබ සැමට මෙත් සිතින් ආරාධනා!

වැඩ සටහන පෙළ ගැස්ම

පෙ. ව 8.30 – 9.00 – සිල් සමාදානය, බුද්ධ වන්දනාව සහ මෛත්‍රී භාවනාව
පෙ. ව 9.15 – 11.00 – ධර්ම දේශනාව
දහවල් 12.45 – 1.15 – සියළු දෙනාටම සෙත් පතා රතන සූත්‍රය, කරණීයමෙත්ත සූත්‍රය, සහ අට විසි පිරිත සජ්ඣායනය කිරීම
ප. ව 1.15 – 2.30 – ධර්මාණුසාශනාව
ප. ව 3.00 – 5.00 – ධර්ම දේශනය සහ භාවනාව