කොරෝනා වෛරසය (COVID-19) පැතිරීමේ දැඩිඅවධානම හේතු කර ගෙන සහ ඔබ අප සැමගේ ආරක්ෂාව පිණිස අප්‍රේල් මස 25 වන දිනට නියමිතව තිබූ සිල් වැඩසටහන අප විහාරස්ථානයෙන් දුරස්තව පැවැත්වීමට සූදානම් කර ඇත.
ඔබ සියළු දෙනාටම තම නිවෙස් වල සිටම සිල් ගැනීමට හැකි අතර ඒ සඳහා ZOOM වීඩියෝ නාලය හරහා පෙ.ව. 8.30 සිට සවස 5.00 දක්වා සම්බන්ධ වියහැක.මෙම වැඩසටහනට සහභාගී වීමට පහත උපදෙස් පිළිපදින්න.  

Date and Time: Apr 25, 2020 08:30 AM Adelaide

Insert Meeting ID: 929 6090 1152 

Insert Password: 2020

Before the session, please download Zoom Zoom Client for Meetings or Mobile Apps for iPhone or Android

If you need any technical support, please contact any committee member prior to the session.    

ඔබ සැමට මෙත් සිතින් ආරාධනා!