බක්මහ උළෙල – 2022
 
මෙවර බක්මහ උළෙල 2022 අප්‍රේල් මස 10 වන ඉරිදා Athelstone Primary College – 08 Brookside Rd, Athelstone SA 5076  හිදී පැවැත්වීමට ඇඩිලේඩ් ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ විහාර කමිටුව මුලිකත්වයෙන් සහ ඇඩිලේඩ්හි අනෙකුත් සියලුම සංවිධාන විසින් කටයුතු සංවිධානය කරමින් පවතින බව ඉතා සතුටින් දැනුම් දෙමු. මෙවර බක්මහ උළෙල මහත් හරසරින් සැමරීමට සහභාගී වන ලෙස ඔබ සියලු දෙනාට ගෞරවයෙන් ඇරයුම් කර සිටිමු. පවතින සෞඛ්‍ය නීති, රෙගුලාසි සහ මර්ගොපදේශයන්ට අනුව අප සියලු දෙනා සහභාගී විය යුතු බවත් කාරුණිකව සිහිපත් කරමු.
බක්මහ උළෙල වැඩසටහන
 
9.30 – 10.30 –  සමාරම්භක උළෙල 
 
10.30 – 5:00 – අවුරුදු ක්‍රීඩා 
 
  • දිවා ආහාරය සඳහා විවිධ ආහාර වර්ග  මිලදී ගතහැකි බව දැනුම් දෙමු.
 
ශ්‍රී ලාංකික සම්ප්‍රදායික ඇඳුමින් සැරසී පවුලේ සැමදෙනා සහ හිත මිත්‍රාදීන් සමග පැමිණ බක්මහ උළෙලේ අසිරිය විඳ ගැනීමට එක්වෙමු.
 
දායකත්ව අවස්ථා.
 
1. අවුරුදු ක්‍රීඩා සඳහා ත්‍යාග ලබාදීමට අනුග්‍රහය දැක්වීමට කැමතිනම් කුමුතු දොලවත්ත (0415975377)     අමතන්න
2. ඔබගේ ව්‍යාපාර ප්‍රවර්ධනයට අවස්ථා පවතින අතර සාලිය හටන්ගල (0432636946) අමතා තොරතුරු ලබාගන්න 
 
බක්මහ උළෙල සංවිධානය කර ගැනීමට සහ එදින විවිධ කටයුතු සඳහා දායකත්වය අවශ්‍ය වන අතර විහාර කමිටුවේ ඕනෑම සාමාජිකයෙකු අමතා ඔබගේ සහය ලබාදිය හැකි ආකාරය දන්වන ලෙස කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමු.
Sinhala & Tamil New Year Celebrations 2022
 
We are delighted to inform you that Adelaide Sri Lanka Buddhist Vihara Committee & many Sri Lankan associations based in SA are organizing the Sinhala & Tamil New Year Celebrations 2022 at the Athelstone Primary School on the 10th of April 2022 from 9:30 am – 5:00 pm. we warmly welcome to celebrate the Sinhala & Tamil New Year this time. We kindly remind you that the celebration will happen according to the “New Normal”, adhering to COVID laws, rules and regulations.
 
New Year Celebration Program 
 
9:30 – 10.30 – Opening Ceremony
 
10.30- 5:00 pm – Traditional New Year Games
 
  • A variety of food items will be available to purchase for lunch at the venue 
Let us all grace this event in Traditional Sri Lankan dress with families and friends to witness the joy of the Sinhala & Tamil New Year.
 
Opportunities to contribute
 
 
1. Gifts for New Year games – Contact Kumuthu Dolawaththw on 0415975377 to contribute
 
2. Promotional activities and sponsorships – Contact Saliya Hatangala on 0432636946 to discuss advertising and sponsorship opportunities.
 
We need support in various aspects of the event. Contact any member of the ASBV committee to discuss your means of support.
 
 
This is a prime event to expose the younger generation to our cultural heritage; hence, let’s enjoy the Sinhala & Tamil New Year Celebrations 2022 and enjoy!