වාර්ෂිකව පැවැත්වන කඨීන පිංකම හා සමගාමිව ථේරවාදී සාම්ප්‍රදායානුකූලව සිදු කරන කඨීන චීවරය මැසීමේ පුජාව”

Katina Robe Sewing Pooja which is being held concurrently with the annual Katina Pinkama was held on Saturday 21 August 2021 from 6 pm to 8 pm at the John Poole Hall, Athelstone Primary School, 8 Brookside Road, Athelstone SA 5076.

https://www.facebook.com/asbvihara