කඨීන පිංක‍ම 2018 – Adelaide Sri Lanka Buddhist Vihara – (Annual Robe Offering Ceremony 2018)

October 22nd, 2018|Comments Off on කඨීන පිංක‍ම 2018 – Adelaide Sri Lanka Buddhist Vihara – (Annual Robe Offering Ceremony 2018)

The annual Katina Pinkama of the Adelaide Sri Lanka Buddhist Vihara will be held on Sunday 28th October 2018 under the patronange of Mr Nayan Perera, who has been a longstanding member of the Vihara. [...]

A “Shramadanaya” on Saturday the 27th October at 10:00am

October 22nd, 2018|Comments Off on A “Shramadanaya” on Saturday the 27th October at 10:00am

A “Shramadanaya” will now be held on Saturday the 27th October at 10:00am to clean the temple premises ahead of Katina ceremony. Date has been changed to 27th October with a view to clean and [...]

කඨින චීවරය පඬු පෙවීම – The meritorious event of colouring of the Katina Cheewara (Katina Robe)

October 17th, 2018|Comments Off on කඨින චීවරය පඬු පෙවීම – The meritorious event of colouring of the Katina Cheewara (Katina Robe)

The Adelaide Sri Lanka Buddhist Vihara carried out the traditional colouring of the Katina Cheewara (Katina Robe) for the first time with the leadership of Ven. Ranmuthugala Ganawimala Thero on Saturday 13th October, 2018 at [...]

Guru Geethaya ගුරු ගීතය සම්භාව්‍ය සිංහල සිනමා දැක්ම – 17th Nov – 6.00pm

October 17th, 2018|Comments Off on Guru Geethaya ගුරු ගීතය සම්භාව්‍ය සිංහල සිනමා දැක්ම – 17th Nov – 6.00pm

The Vihara Committee is delighted to let you know that arrangements are being made to screen the newly released movie “ගුරු ගීතය” (The First Teacher) on Saturday the 17th November 2018 at The Regal Theatre on Kensington [...]

කඨින චීවරය මැසීම 2018 සැප්තැම්බර් මස 22 

September 17th, 2018|Comments Off on කඨින චීවරය මැසීම 2018 සැප්තැම්බර් මස 22 

මෙවර කඨීන පිංක‍මේ සුවිශේෂත්වය වනුයේ ඒ හා සමගාමී ව ප්‍රථම වරට විනයානුකූලව සිදු කරන  “කඨින චීවරය මැසීමේ හා පඬු පෙවීමේ” උත්සවයයි. කඨින චීවරය මැසීම 2018 සැප්තැම්බර් මස 22 වැනි දින එනම් ලබන සෙනසුරාදා ප.ව. 3.00 සිට ප.ව. [...]

Katina Pinkama 2018 – කඨීන පිංක‍ම 2018

September 17th, 2018|Comments Off on Katina Pinkama 2018 – කඨීන පිංක‍ම 2018

Our annual Katina pinkama is scheduled for Sunday 28th October 2018 under the auspicious of Mr Nayan Perera, who has been a longstanding member of the Vihara. We anticipate about 15 monks to participate in [...]

2018 වස් ආරාධනය ජූලි මස 27 මේ සිකුරාදා (ඇසළ පුර පසළොස්වක පොහොය දින)

July 24th, 2018|Comments Off on 2018 වස් ආරාධනය ජූලි මස 27 මේ සිකුරාදා (ඇසළ පුර පසළොස්වක පොහොය දින)

2018 වස් ආරාධනය ජූලි මස 27 මේ සිකුරාදා (ඇසළ පුර පසළොස්වක පොහොය දින)

වෛෂ්ණාවී – Vaishnavee (The Goddess) -18th August

July 23rd, 2018|Comments Off on වෛෂ්ණාවී – Vaishnavee (The Goddess) -18th August

වෛෂ්ණාවී – සුමිත්‍රා පීරිස් නවතම සිනමා කාව්‍යය සිංහල සිනමා වංශ කතාවට ගැහැණු ළමයි, ගඟ අද්දර, යහළු යෙහෙළි, මායා, ලොකුදුව ඇතළු චිත්‍රපට රැසක් දයාද කළ සුමිත්‍රා පීරිස් සිනමා කිවිඳියගේ අවසන් සිනමා ගෙත්තම “වෛෂ්ණාවී”, මෙම කෘතියේ කතා [...]