ළමා සඟරාව- විශුද්ධි- Students’ Newsletters: “Vishuddhi”

February 16th, 2017|Comments Off on ළමා සඟරාව- විශුද්ධි- Students’ Newsletters: “Vishuddhi”

ළමා සඟරාව- විශුද්ධි- Students' Newsletters: “Vishuddhi” සිංහල බෞද්ධ පාසැල මගින් අර්ධ වාර්ෂිකව නිකුත් කරනු ලබන ළමා සඟරාව. Editor: Mrs Kumudini Silva visuddhisbs@gmail.com Latest Newsletter Vol-13 -2017 (1)   Previous Newsletters Vol-11 -2016 (1)  

Ven Boralasgamuwe Pannasobhana Thero – Children’s program in English

February 16th, 2017|Comments Off on Ven Boralasgamuwe Pannasobhana Thero – Children’s program in English

25/2/17 - Children's Sil program 8:30am to 11:30am -  Athelstone Primary School   25/2/17 - Children's Dhamma deshana ( Target -Teenagers and young adults age group )  7:30pm - 9:30pm - Crafers temple   26/2/17 - [...]

Visit by most Ven. Rajakeeya Panditha Rajawelle Subhuthi Thero

February 12th, 2017|Comments Off on Visit by most Ven. Rajakeeya Panditha Rajawelle Subhuthi Thero

  It is with great pleasure we announce the most Ven. Rajawelle Subhuthi thero is again visiting us in Adelaide from 11th to 17th February 2017. He is the director of Hospitals council in Sri Lanka, providing [...]

Independence Day of Sri Lanka celebrations 2017

February 3rd, 2017|Comments Off on Independence Day of Sri Lanka celebrations 2017

Saturday 4th February 2017 - 6:30pm -8:30pm Hectorville Catholic Community Hall 20 Montacute Rd, Hectorville SA 5073

The Sinhala channel of the SBS radio recorded a programme about our school
SBS සිංහල සේවය – සඳුදා, අඟහරුවාදා, බ්‍රහස්පතින්දා, සිකුරාදා පෙ.ව 11 සිට 12

December 28th, 2016|Comments Off on The Sinhala channel of the SBS radio recorded a programme about our school
SBS සිංහල සේවය – සඳුදා, අඟහරුවාදා, බ්‍රහස්පතින්දා, සිකුරාදා පෙ.ව 11 සිට 12

The Sinhala channel of the SBS radio recorded a programme about our school. You can listen to this programme on this Thursday the 29th December between 11 am to 12 pm. Our children and Venerable [...]

SBS end of the year test 2016 – this Sunday

December 1st, 2016|Comments Off on SBS end of the year test 2016 – this Sunday

Monthly Buddhist Dhamma program by Ven. Ayya Santacari

November 24th, 2016|Comments Off on Monthly Buddhist Dhamma program by Ven. Ayya Santacari

4th Friday of the month 7.00PM Meditation followed by Dhamma Talk, Cups of tea and discussion.

අති පුජ්‍ය විලච්චියේ කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ මෙහෙයවන ඉල් පුන් පොහොය සීල භාවනා වැඩසටහන

November 21st, 2016|Comments Off on අති පුජ්‍ය විලච්චියේ කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ මෙහෙයවන ඉල් පුන් පොහොය සීල භාවනා වැඩසටහන

නොවැම්බර් 26 වන සෙනසුරාදා 8:30 සිට සවස 5:00 දක්වා Crafers විහාරස්ථානයේදී පැවැත්වේ. දහවල් දානය සපයනු ලැබේ

Special Ashtapaana Pooja and Anushasana with Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero

November 12th, 2016|Comments Off on Special Ashtapaana Pooja and Anushasana with Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero

Sunday - 13th at 6:00pm at Crafers විහාරස්‌ථානයේ දී පැවැත්වේ. දහම් කාමී ඔබට ආරාධනා.

Sri Lankan Food Festival – 19th November 2016

November 4th, 2016|Comments Off on Sri Lankan Food Festival – 19th November 2016

Proudly supported through Campbelltown City Council's Community Grants program Live cooking demonstrations - Various Food stalls - Games - Music- Dance floor - Photo booth

A special dhamma deshana by Ven Boralesgamuwe Pannasobhana Thero

October 25th, 2016|Comments Off on A special dhamma deshana by Ven Boralesgamuwe Pannasobhana Thero

පුජ්‍ය  බොරැලැස්ගමුවේ පඤ්ඤාසෝබන ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් අද දින ( 25 ඔක්තෝබර් ) සවස 7:30ට විශේෂ ධර්ම දේශනයක් Crafers විහාරස්‌ථානයේ දී පැවැත්වේ. දහම් කාමී ඔබට ආරාධනා. A special dhamma deshana by Ven Boralesgamuwe Pannasobhana Thero will be [...]

Katina – Special shuttle bus service- 23rd Oct

October 19th, 2016|Comments Off on Katina – Special shuttle bus service- 23rd Oct

A traffic management plan will be taking place on Katina day and a special shuttle bus service runs on 23rdOct during 8.30 am  3.30 pm (every 30 mins) for your convenience from  Burnside library, 401 [...]