නොවැම්බර් 26 වන සෙනසුරාදා 8:30 සිට සවස 5:00 දක්වා Crafers විහාරස්ථානයේදී පැවැත්වේ.
දහවල් දානය සපයනු ලැබේ