මෙවර කඨීන පිංක‍මේ සුවිශේෂත්වය වනුයේ ඒ හා සමගාමී ව ප්‍රථම වරට විනයානුකූලව සිදු කරන  “කඨින චීවරය මැසීමේ හා පඬු පෙවීමේ” උත්සවයයි. කඨින චීවරය මැසීම 2018 සැප්තැම්බර් මස 22 වැනි දින එනම් ලබන සෙනසුරාදා ප.ව. 3.00 සිට ප.ව. 7.30 දක්වා අප කාටත් සුපුරුදු  John Poole (Athelstone Primary School, 13 Brookside Road, Athelstone) ශාලාවේ දී සිදු වේ. මෙම දුර්ලභ අවස්ථාවට සම්බන්ධවිී පින් රැස් කර ගන්නා ලෙස මෙයින් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිමු. මෙම පිංකම ඉදිරි පරම්පරාව වන අපගේ දරැවන්ට ද නැරඹීම සඳහා රැගෙන එන ලෙසට ද යෝජනා කරමු.